Co je Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko?

 

                    

Klub PVC je nízkoprahový klub pro děti a mládež (v odborné terminologii zkratka NZDM). Jeho posláním je poskytovat zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci z města Blanska a spádové oblasti.

Cílovou skupinou jsou dospívající ve věku 13 až 26 let z města Blanska a spádové oblasti a zažívají: komplikované životní události, konfliktní společenské situace, negativní zkušenosti a rizikové chování. 

To znamená, že sem může přijít kdokoli od 13 do 20 let, a trávit zde v otevíracích hodinách volný čas nebo vyhledat podporu a poradenství sociálních pracovníků. Od 21 let může využívat už jen omezený čas převážně na individuální poradenství. Nevede se zde ani registrace ani evidence příchozích. V objektu platí pevná pravidla, mimo jiné je zakázáno jak kouření, tak konzumace alkoholu či drog.

         

Dlouhodobé cíle:

 • sociální začlenění dospívajících do skupiny vrstevníků, i společnosti
 • zmírnit negativní dopady rizikového chování a jednání dospívajících na jejich zdraví a další vývoj
 • vytváření zázemí pro jednotlivce a skupiny dospívajících a podmínky pro jejich svépomocné aktivity
 • pomáhat dospívajícím zvládat krize a obtížné situace v jejich každodenním životě

 

Klub PVC obsahuje:

 • klubovou místnost, kam mohou návštěvníci volně přijít a trávit svůj volný čas
 • hernu s ping-pongem, stolními fotbaly, šipkami, kulečníkem a řadou dalších her
 • zkušebnu pro začínající kapely a hudební dílnu s vybavením
 • zkušebnu pro hráče na gramofonech
 • počítačovou místnost (zdarma internet, programy atd.)
 • kontaktní místnost kontaktních a poradenských pracovníků
 • měsíční program akcí (besedy, diskuse, videoprojekce, turnaje, hudební a taneční akce, tvůrčí pořady atd.)
 • půjčovnu vybavení pro volný čas (in-line brusle, míče, knížky, atd.)

Prohlídka jednotlivých místností PVC klubu

 

Poskytujeme také poradenství pro rodiče a učitele v těchto oblastech: Vaše dítě a…drogy, útěky z domu, výchovné problémy, vandalismus, sprejerství, trávení volného času atd.

Klub PVC je zařízení provozované Sdružením Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na jižní Moravě. Klub PVC je registrovaná sociální služba, jejíž činnost se řídí zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb, Zákonem o sociálně právní ochraně dětí a dalšími zákony České republiky.

Provoz klubu PVC zajišťují 4 sociální pracovníci, činnost je kontrolována vedením Sdružení Podané ruce, o.s. a odpovědnými orgány. Zodpovědnou osobou je vedoucí Robert Hořava.

Pracovníci PVC klubu

 

Při naší práci se hlásíme k principům: 1) nízkoprahovosti (v rozměru reálná dostupnost, pragmatické nastavování cílů, šetrné nastavení cílů), 2) dodržování práv klientů, 3) dodržování profesní etiky kontaktní práce.

 

Co je nízkoprahovost:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se hlásí k principům poskytování sociálních služeb. Jako specifický další princip svého fungování definují princip nízkoprahovosti. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež realizují službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využit nabídky poskytovaných služeb.

 • zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny
 • pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost.
 • klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena s klientovým souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
 • služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně.
 • provozní doba služby odpovídá potřebám klienta. Je otevřeno v době, kdy klient má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům.
 • Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.

PVC klub Blansko v médiích:

Reportáž Televize Blansko: http://www.blansko.cz/media/televize-blansko/videozurnal/video/220