Pro odborníky

Poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,O sociálních službách:

 • činnosti výchovně vzdělávacího procesu (klíčové kompetence)
 • socializace jedince v rámci vhodného společenského prostředí
 • sociálně terapeutické činnosti jako prostředek osobnostního rozvoje jedince
 • orientace jedince v možnostech zlepšení kvality života

Poslání klubu PVC

Nízkoprahový klub PVC poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci z města Blanska a spádové oblasti.

Cíle klubu PVC

 • sociální začlenění dospívajících do skupiny vrstevníků, i společnosti
 • zmírnit negativní dopady rizikového chování a jednání dospívajících na jejich zdraví a další vývoj
 • vytváření zázemí pro jednotlivce a skupiny dospívajících a podmínky pro jejich svépomocné aktivity
 • pomáhat dospívajícím zvládat krize a obtížné situace v jejich každodenním životě
 • vyvíjet nové postupy práce s dospívajícími, mapovat potřeby dospívajících a zveřejňovat je v rámci široké veřejnosti

Cílová skupina klubu PVC

Dospívající a mladí dospělý ve věku 13 až 26 let, kteří se pohybují v lokalitě města Blanska a spádové oblasti a zažívají, respektive v blízké budoucnosti (vzhledem k prostředí, v němž se pohybují) mohou zažít:

 • komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáním pracovních návyků)
 • konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami)
 • negativní zkušenosti a rizikové chování (např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových kalbách) Do cílové skupiny nepatří (mimo věkové omezení): osoby s mentálním a zdravotním postižením takového rozsahu, které znemožňuje bezpečný pohyb v prostorách zařízení

Ve své práci se hlásíme k těmto principům:

 • princip nízkoprahovosti (v rozměru reálná dostupnost, pragmatické nastavování cílů, šetrné nastavení cílů)
 • dodržování práv klientů
 • dodržování profesní etiky kontaktní práce

 

Sociální služby, které program PVC klub poskytuje