Poskytované sociální služby

V Nízkoprahovém klubu se realizují tyto sociální služby.

Kontaktní práce

Kontaktní práce – Vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizaci konkrétní služby. Jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky, potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru v kontaktní místnosti. Lze dělit na: - kontaktní práce v kontaktní místnosti - kontaktní práce v klubu - navázání prvního kontaktu - kontaktní práce na ulici

Situační intervence

Řešení aktuální problémové situace v prostorách či při akci klubu. Jedná se především o intervence související s porušením pravidel, vysvětlování norem, vytváření bezpečné atmosféry v klubu.

Informační servis klientovi

Poskytování specifických informací pracovníkem klientovi, nejlépe v kontaktní místnosti. Informační servis je prováděn ústní formou, může být doplněn také písemnou formou – letáky, vytištění údajů. Tématicky mohou být informace zaměřeny na základní instrumentální témata (např. škola, rodina, shánění brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní témata (právní normy, bezpečný sex, rizika užívání návykových látek) nebo specifická témata – dle dohody s klientem.

Poradenství

Odehrává se formou rozhovoru s klientem nejlépe v samostatné místnosti, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit. Poradenství v NZDM se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné.

Krizová intervence / Pomoc v krizi

Řešení krizové situace, vzniklé v životě klienta. Jde o diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické krize. Může jít o pozorování chování klienta s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh opatření. Rozsah intervence závisí na tom, zda pracovník je kvalifikován pro krizovou intervenci. Pracovník bez kvalifikace poskytne klientovi v krizi pomoc pouze v rozsahu akutní intervence s odkázáním na odborníka (eventuelně doprovodem).

Doprovodná práce

Jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

Kontakt s institucemi ve prospěch klienta

Jedná se intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují klientův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím klienta (nejlépe za jeho přítomnosti).

Případová práce

Dlouhodobá individuální práce, reagující na konkrétní problém klienta. Koná se v prostorách, která zaručují klid a soukromí. Případová práce s děje plánovaně, při zachování tohoto postupu: - společné vydefinování „zakázky“, - vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek kontraktu, - vedení dokumentace, s kterou je klient obeznámen, - konzultace vedení případu klienta na intervizních a supervizních setkáních týmu - pravidelná reflexe

Skupinová práce / práce se skupinou

Cílená aktivita poskytovaná skupině klientů, zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností, časově (prostorově) ohraničená

Práce s blízkými osobami

Poradenství, informační servis poskytované blízkým osobám klienta (rodiče, přátelé, kamarádi, …), realizované pouze se souhlasem klienta.

Kontaktní hodiny

V klubu fungují kontaktní hodiny, kdy si mohou klienti přijít popovídat o svých problémech intimně, mimo otvírací hodiny a to v pondělí, od 12 do 15 hodin.