historie PVC klubu

 V roce 1998 byl zahájen projekt realizace centra prevence a terénní práce s dětmi a mládeží. Od roku 1999 byl spuštěn provoz nízkoprahového klubu PVC v prostorách Literární čajovny v Blansku. Od září 1999 je nízkoprahový klub přesunut do dnešních prostor na Sadové ulici a v prosinci vzniká obecně prospěšná společnost Prevcentrum Ulita Blansko, která byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 14. prosince 1999 u Krajského obchodního soudu v Brně O/152 a která svou činnost zahájila dne 1. 1. 2000. Přitom však šlo o kontinuální pokračování aktivit, které byly realizovány pod hlavičkou odborného zařízení Prevcentrum Ulita, pracujícího od roku 1998.


Nízkoprahový klub PVC fungoval pod hlavičkou Prevcentra Ulita Blansko do konce roku 2005. Během roku 2005 se organizace dostala do finanční krize, neobdržením dotací, která vedla k jednání se Sdružením Podané ruce a následnému připojení, kdy se Sdružení stalo od 1.1.2006 provozovatelem Nízkoprahového klubu PVC.

Od roku 2006 až dosud je nízkoprahový klub PVC realizován tedy pod hlavičkou Sdružení Podané ruce, o.s. (Společnost Podané ruce o.p.s. od roku 2014)

1998

Pod Sdružením Ulita o.s zakládáme Prevcentrum Ulita. Začínáme podporou neziskové literární čajovny a klubu Ulita pro mladé lidi z Blanska.

Osvojujeme si termíny, „streetwork“ a „nízkoprahový klub“. Tímto způsobem začínáme pracovat v čajovně klubu Ulita.  

Zavádíme „nízkoprahové hodiny“ streetworka. Nabízíme různé možnosti prožití volného času, na kterých se často podílejí samotní návštěvníci (klienti).

Práce streetworkera se především týkají problémů ve škole, partnerských vztahů, sexu,vztahů a krizí v rodině, zaměstnání, rasismu, drog a problémů z ulic.

Začínáme spolupracovat se školami formou přednáškové činnosti – převážně prevenční protidrogové skupinové práce zaměřené na volný čas se žáky ZŠ.

Odděleně spouštíme monitoring výměnného program Harm reduction (HR).

 

1999

15. Září 1999 otvíráme nízkoprahový klub pro děti a mládež, který jsme pojmenovali PVC klub (název si zvolili sami klienti ze zkratky Prevcentra).

Společně s klienty upravujeme prostory a vytváříme: výtvarnou dílnu, zkušebnu pro kapely, hlavní klubovou místnost, místnost se stolním fotbalem, fotokomoru a kancelář.

Spouštíme spolu s Úřadem práce a městem Blanskem projekt Start, který je zaměřen na vznik obecně prospěšných pracovních míst pro nezaměstnané mladé lidi, jenž ještě nikdy nepracovali.

Podali jsme návrh na ustanovení legální plochy pro tvorbu sprejerů v Blansku a návrh byl přijat.

Zorganizovali jsme diskusi starostky a mladých „skaterů“ o vybudování skateparku v Blansku  a dalších aktivitách (výroba skate překážek).

Spouštíme Terénní program Harm Reduction. Na konci roku se podařilo zvýšit počet kontaktů a výměn na úroveň, která je srovnatelná s obdobnými okresy, kde je HR už zaběhnuta a funguje K-centrum.

 

2000

Oddělujeme se od Sdružení Ulita, zakládáme Prevcentrum Ulita Blansko o.p.s.

Získáváme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

PVC klub má čtyři linie nabídky: Klub, Dílny, Streetwork a Prevenci na školách.

U klientů se daří vytvářet neformální vztahy a důvěru. Podařilo se postupně zapojovat nové aktivnější klienty klubu do organizování akcí PVC.

Zaměřujeme se na sociální práci a pomoc která především spočívá v: krizové intervence, problémech s drogami, doprovodů, odklonů na poradny a úřady, soc. právního poradenství, výchovných problémů a hmotné pomoci.

Podařilo se rozjet pravidelný program akcí v klubu i venku (fotodílna, výtvarná dílna, bojové sporty, aerobic, videoprojekce, hudební párty a diskuse)

Začínáme vydávat vlastní pouliční časopis „Bastard“.

Zlepšuje se technické vybavení: spravili jsme prostory a vybavili zkušebnu, kancelář                          a fotokomoru. Streetworkeři získali do terénu mobilní telefony.

Posunujeme se v profesionalizaci pracovníků, začíná pravidelné vzdělávání, stáže a supervizi.

Zaměřujeme se na terénní práci s úzkou návazností na nabídku klubu.

S naší pomocí se subkultura „skaterů“ zorganizovala do Aggressive skate klubu, který si svépomocně a částečně s naší pomocí vyrábí překážky a organizuje závody. Společně organizujeme petici za Skatepark.

Začalijsme spolupracovat s ČČk, PPP, protidrogovou komisí Okresního úřadu, Oddělením sociální prevence Okresního úřadu, psychoterapeutem Oblastní charity a s psychology Centra pro rodinu.

 

2001

Měníme název na Prevcentrum Blansko, o.p.s.

Iniciujeme vznik pracovní skupiny Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM), která vytváří první standardy této služby a zpracování pojmosloví.

Zapojujeme se do kampaně 30 dní pro neziskový sektor, a pořádáme „Kulatý stůl blanenských neziskových organizací“.

Začínáme rozvíjet dívčí program, obsahující dámské dny, hygienické potřeby. Seznamuje dívky s gynekologickou, sexuální, vztahovou problematikou atd.

V rámci kontroly výkonu sociálně – právní ochrany dětí, kterou provádělo MPSV, byla naše služba označena za velmi kvalitní.

Zavedli jsme jednotlivé dílny a dílčí aktivity: výtvarnou dílnu, fotodílnu, zkušebnu – hudební dílnu, divadelní kolečko, literární terasu, videoprojekce, paintball, Street Jam, streetball, beach volejbal.

V rámci Česko-německé konference o streetworku a práci s mládeží na Pražském magistrátu, vedeme workshop: Nízkoprahová centra: Vize a realita.

Začínáme spolupracovat s Nadací rozvoje občanské společnosti, program Gabriel, která finančně podporuje práci s neorganizovanými dětmi a mládeží.

Iniciujeme přípravu projektu pro vzdělávání pracovníků s neorganizovanými dětmi a mládeží v rámci České asociace streetwork.

Organizujeme v PVC  klubu navazující kurz pro streetworkery.

Podílíme se na práci v komisích: Okresní protidrogová komise, Sociální komise, Komise mládeže, Komise pro zdravé město Rady města Blanska.

Pořádáme akci Street Jam k oficiálnímu otevření skateparku, který se podařil s městem Blanskem vyjednat a vybudovat.

Zúčastňujeme se festivalu 3 + 1 v Letovicích, který propaguje činnost nevládních neziskových organizací. Této akce se účastníme každoročně do roku 2013.

V rámci programu HR spouštíme testování klientů na HIV a virové hepatitidy B,C. Rozšiřujeme služby o vitamínový servis.

Začali jsme realizovat projekt Stan pomoci na festivalu Boskovice 2001, kdy byly poskytovány služby HR v terénu a ve vybaveném stanu. Tento projekt jsme realizovali do roku 2008.

 

2002

Obdrželi jsme čestné uznání České asociace streetwork v rámci Výroční ceny Časovaná bota.

V průběhu roku probíhala výměna cílových skupin, soustředíme se na kontaktování a práci s nově příchozí mladší populací.

Dále rozvíjíme dílny a dílčí aktivity: videoprojekce, tělocvična, půjčovna, časopis Bastard, skateškola, výtvarná dílna, fotodílna, zkušebna – hudební dílna, hrnčířská dílna, paintball, Street Jam, streetbal, beach volejbal.

V rámci projektu České asociace streetwork, zpracováváme velký rejstřík obsahující nízkoprahové, otevřené, komunitní a školní kluby z celé České republiky.

Realizujeme přednáškovou a lektorskou činnost týkající se Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež pro pracovníky obcí v Kroměříži, Brně a Praze.

Zapojili jsme se do celorepublikové kampaně „Koncert pro Gabriel“, kterou zastřešovala Nadace rozvoje občanské společnosti, která obsahovala koncerty mladých kapel.

Vytvořili jsme metodiku práce se skupinou „skaterů“. Vznikla dohoda se zástupci města Blanska o dovybavení skateparku.

Zaznamenáváme výrazné zlepšení v bezpečnějším užívání pervitinu ve skupině uživatelů.

Stali jsme se členy Sekce Harm Reduction Asociace nestátních organizací. V rámci sekce jsme se zúčastnili Vnitřních akreditací sekce  jako terénní program. Přistupujeme na systém jednotného sběru dat (kódování). 

 

2003

Obdrželi jsme čestné uznání v rámci „Výroční ceny pro pouliční a klubové pracovníky“ od České asociace streetwork za provoz nízkoprahového klubu.

Prošli jsme úspěšně významným hodnocením kvality služeb v projektu „Dobrovolné audity NZDM“, který byl realizován Českou asociací streetwork a Národním vzdělávacím fondem.

OtvírámePočítačové centrum pro děti a mládež“.

Dále rozvíjíme jednotlivé dílny a dílčí aktivity. Podílíme se na práci komisí. Realizujeme na festivalu v Boskovicích Stan pomoci a pomáháme celorepublikově vzdělávat pracovníky                s neorganizovanými dětmi a mládeží v rámci programu Gabriel.

Oddělujeme program Harm reduction od klubu personálně i prostorově a rozšiřujeme působnost programu na okres Blansko a přilehlé regiony. Spouštíme v Boskovicích Drogovou poradnu.

 

2004

Začínáme systematičtěji rozvíjet program specifické prevence. Publikovali jsme texty o specifické prevenci drogových závislostí u dospívajících a o gynekologické problematice.

Iniciovali jsme vznik Pracovní skupiny NZDM NUTS II. krajů Jihomoravského a Vysočiny, kde pracujeme na zvyšování kvality jak jednotlivých zařízení, tak oboru.

Rozšiřujeme program specifické prevence o témata: sexuální debut, vztahy a fungování ve skupině vrstevníků, drogy a rizikové chování na akcích.

V rámci streetworku podporujeme aktivity skupiny „skaterů“. Vznikla dohoda mezi Aggressive skate klubem a zástupci města Blanska o dovybavení skateparku překážkami. Mimo to jsme z projektu prevence kriminality (MV ČR) zajistili nákup další překážky.

 

2005

V tomto roce proběhlo ukotvení programů, začínáme pracovat s pojmy dospívání, vrstevnická aréna a rozvíjíme koncept klubu jako místa pro setkávání vrstevníků za asistence pracovníků.

Prezentujeme odborné veřejnosti programy specifické prevence.

Dál rozšiřujeme specifickou prevenci o témata: drogových závislostí, mezilidské vztahy ve vrstevnických skupinách, sexuální a gynekologické problematiky

Zaměřujeme se a definujeme si situační intervence, které vnímáme jako výkon spíše z oblasti sociální pedagogiky.

Vedoucí klubu obdržel čestné uznání České asociace streetwork v rámci Výroční ceny Časovaná bota.

Kvůli změně zájmu klientů proběhly změny týkající se dílen: fotodílnu vystřídalo počítačové centrum. Výtvarnou a hrnčířskou dílnu vystřídala DJ´s dílna.

Terénní program HR prošel úspěšně certifikací kvality drogových služeb.              

V tomto roce se mezi populací ve věku 19 – 30 let stále častěji objevuje rekreační či příležitostné užívání pervitinu.

Výrazně narostl počet vydaných setů – došlo k výraznému zvýšení pokrytí skryté populace injekčním materiálem.

Došlo k rozvoji práce s klienty v lokalitě Boskovice a kontaktování nových klientů v lokalitách Velké Opatovice a Adamov.

V rámci naší praxe jsme na přelomu roku vymysleli a v průběhu roku spustili do praxe injekční kalkulátor

Terénní program úspěšně prošel vnitřním auditem Sekce Harm Reduction ANO.

Procházíme velkou krizí, do které jsme se dostali vlivem neobdržení dotace od RVKPP, týkající se terénního programu HR.

V rámci zachování programů Harm Reduction (i když PVC klub nebyl ohrožen) byla vybrána jako nejlepší varianta předání programů většímu poskytovateli služeb Sdružení Podané ruce, o.s..

 

2006

Předáváme naše programy a jako tým pracovníků přecházíme pod Sdružení Podané ruce, o.s.. Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s. zaniká.

Služby PVC klubu a terénního programu Harm Reduction se finálně oddělují, ale i nadále probíhá spolupráce. 

Obdrželi jsme opět čestné uznání v rámci Výroční ceny České asociace streetwork – Časovaná Bota.

Došlo k výraznému posunu v cílové skupině PVC klubu. Poměr dívky - chlapci se posunul na poměr 1:2. Je to dáno jak větší zaměřeností klubu na dívky a specifickými dívčími programy.                         

Nadále rozvíjíme specifickou prevenci. Nově jsme začali aplikovat první pomoc při předávkování a opilosti, nebezpečí na „pařbách“ a diskotékách, začali jsme s programem prevence zaměřeným na násilí a rasismus.

Tým PVC klubu je nejdéle pracujícím týmem v oblasti NZDM.

 

2007

Úspěšně jsme absolvovali hodnocení kvality služby pod Českou asociací streetwork.

Obdrželi jsme registraci sociálních služeb od JMK.

Prezentujeme klubu PVC a naši práci na konferenci Nízkoprahové programy v Praze.

Více se zaměřujeme na vykazování individuálních plánů klientů.

Pro velký zájem (ve větší míře než v jiných letech) umožňujeme odborné stáže pracovníkům z jiných zařízení. Znamená to, že náš klub je příkladem dobré práce pro ostatní pracovníky a zařízení.

 

2008

Prožíváme další finančně náročný rok a procházíme krizí. Stav pracovníků, provozní doba klubu i terénní práce se omezuje. Díky opatřením situaci ustojíme.

Díky krizi se nám daří vytvořit multiprofesní tým, aby se zvýšily kompetence ke složitějším úkonům a zastupitelnost.

Proběhla úspěšná prezentace klubu PVC a naší práce na konferenci komunitní spolupráce v Brně.

Věnujeme větší pozornost klientům, kteří se pohybují na horní hranici cílové skupiny a vytváříme formy práce jak jim pomoci v přechodu mezi školou a prvním zaměstnáním.

Dál rozvíjíme jednotlivé dílny a dílčí aktivity. Podílíme se na práci v komisích.

 

2009

Obdrželi jsme cenu Časovaná bota pro nejlepší pracovní tým za rok 2008 v rámci Výroční ceny České asociace streetwork.

Vedoucí klubu zároveň obdržela čestné uznání v kategorii pracovník roku.

Tento rok je finančně mnohem lepší než loňský, rozšiřujeme opět tým, otevírací dobu a rekonstruujeme klub.

Podařilo se zajistit částečné financování služby z Individuálního projektu Jihomoravského kraje.

 

2010

Publikujeme text v knize Kontaktní práce „Vstup do nízkoprahového klubu pod vlivem návykových látek a práce s klienty zneužívajícími návykové látky ve větší než malé míře“

Prezentujeme se na třech konferencích o práci s mládeží s příspěvky: „Práce s mladými uživateli pervitinu v NZDM“ a „Drogy a mladiství“, „Práce s dívkami v NZDM“, „Vstup pod vlivem a práce s mladými uživateli pervitinu“.

Zaznamenáváme jiné zájmy cílové skupiny,– rozmach sociálních sítí, mobilní komunikace a dalších komunikačních kanálů.

Zavadíme novou formu práce s klienty, především přes facebook a vytváříme metodiku. Klienti tuto formu využívají.

Zvyšuje se závažnost i intenzita řešených zakázek klientů.

Zavadíme nové postupy v práci s klienty, kteří dosáhli 18 let. 

 

2011

Prezentujeme naši práci na konferenci o individuálním plánování a konferenci o práci s mládeží.

V rámci specifické prevence realizujeme preventivní program na téma násilí a bezpečnost, mimo jiné se zaměřujeme na násilí mezi vrstevníky, sebepoškozování, bezpečí na internetu atd.

Spolupracujeme s občanským sdružení Anabell, ohledně poruch příjmů potravy.

Objevil se nový fenomén – mladí bezdomovci a mladé matky. Vyvíjíme nové postupy a metody práce s nimi.

Upravujeme technické zázemí (probíhala obnova a úpravy vybavení).

 

2012

Prošli jsme Rozvojovým auditem České asociace streetwork (hodnocení kvality služby) s velmi dobrým výsledkem. Obdrželi jsme osvědčení kvality.

Došlo k velké obměně klientely, v klubu je nyní nová generace klientů, v mladším věku, která se ocitá na prahu dospívání.

Zaznamenáváme stále nižší věk, kdy klienti začínají užívat alkohol. V rámci specifické prevence se na tento jev intenzivně zaměřujeme.

Měníme systém evidence a po dlouhých letech „papírové evidence“ přistupujeme na elektronický evidenční program, došlo k přesnější a rychlejší administraci.

Helena Kotová se v listopadu stala předsedkyní Správní rady České asociace streetwork a tudíž i jejím statutárním zástupcem.

Zapojujeme se do Komise prevence kriminality a Komunitního plánování sociálních služeb města Blanska.

 

2013

Rozvíjíme specifickou prevenci na témata Gambling a netolismus.

Zaměřujeme se na individuální plánování, jak u klientů kteří navštěvují klub každodenně, tak

u těch kteří docházejí nepravidelně.

Prezentujeme naši práci na konferenci Terénní a nízkoprahové programy (pořádanou ČAS) s příspěvkem zaměřujícím se na „Práci s mladými bezdomovci“.

Dále rozvíjíme jednotlivé dílny a dílčí aktivity. Podílíme se na práci v komisích a komunitním plánování. 

 

2014

Úspěšně procházíme kontrolou kvality sociálních služeb Jihomoravského kraje.

Publikujeme náš posun ve specifické prevenci zaměřené na téma sex.  

Dochází ke generační výměně klientely na klubu.

Obnovujeme vybavení počítačové místnosti.

Slavíme 15. výročí vzniku klubu výstavou našich plakátů od vzniku klubu po současnost v blanenském kině a pořádáme výroční akci Street Jam.

Dále rozvíjíme jednotlivé dílny a dílčí aktivity (klienti si za naší podpory čím dál častěji organizuj vlastní akce). Podílíme se na práci v Komisi prevence kriminality a komunitním plánování.

Procházíme velkou obměnou týmu, přijímáme nové pracovníky.

 

2015

Prezentujeme naši práci na konferenci Terénní a nízkoprahové programy (pořádanou ČAS) s příspěvkem zaměřujícím se na „Práci anonymní poradny na WC“.

Prezentujeme naši práci na konferenci Terénní a nízkoprahové programy (pořádanou ČAS) s příspěvkem zaměřujícím se na „různé přístupy k cílové skupině a její rozdělení“.

 

2016

Rozjíždíme webovou poradnu na našich stránkách.

Publikujeme text v knize Kontaktní práce „poradna wc“.

Procházíme hodnocením kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji jako jedno z nejkvalitnějších zařízení NZDM.

 

2017

Rozjíždíme z projektu Albert kampaň na nově vybavenou hudební zkušebnu.

Rozjíždíme ve větší míře terénní práci z projektu Evropské Unie (EU) na 3 roky.

Obnovujeme vybavení počítačové místnosti.

Zavádíme do chodu služby workautové vybavení klubu a boxovací pytel.

Prošli jsme Rozvojovým auditem České asociace streetwork (hodnocení kvality služby) s výsledkem 100 bodů ze 100. Obdrželi jsme osvědčení kvality.

 

2018

Prožíváme další finančně náročný rok a procházíme krizí. Stav pracovníků, provozní doba klubu i terénní práce se udržuje díky EU projektu.

Prezentujeme naši práci na konferenci Terénní a nízkoprahové programy (pořádanou ČAS) s příspěvkem zaměřujícím se na „Rozdíl mezi kontaktní prací a poradenstvím“.

 

Výrazné úspěchy

Obdrželi jsme cenu pro nejlepší pracovní tým a pět čestných uznání v rámci Výroční ceny České asociace streetwork.

Za celou dobu fungování nízkoprahového klubu neklesla průměrná denní návštěvnost pod 30 klientů.

Našich služeb využilo více než 2000 dětí a mládeže z Blanska a okolí.

V celorepublikovém srovnání nízkoprahových klubů jsme jednou z nejvytíženějších služeb.

Vytvořili jsme koncept Specifické prevence, který je inspirací pro ostatní zařízení v oboru, nejen v České republice.

Výrazně jsme se podíleli na tvorbě metodiky pro oblast NZDM.

Výrazně jsme se podíleli na vzdělávacích a jiných oborových aktivitách.

Z naší pomocí se podařil vybudovat skatepark, zřídit legální plocha pro sprejery a zavést množství aktivit pro smysluplné trávení volného času.

Jsme nedílnou součástí, sociální sítě pro děti a mládež v městě Blansku a spádové oblasti. Za dobu našeho fungování jsme se úspěšně zapojily do většiny sfér v této oblasti (Komunitního plánování sociálních služeb, komise prevence kriminality atd.)

Tým PVC klubu

Aleš Herzog: 1998 - 2006, Kamil Mach 1998 - 2000, Robert Hořava 1999 - doposud, Pavel Beneš 2000 - 2003, Helena Kotová 2001- 2014, Petr Matoušek 2002 - 2005, Zdeněk Přibyl 2005, Jakub Schulz 2006- 2008 Lenka Staníková 2006- 2010, Jan Neudert 2009 - 2013, Zuzana Guryčová 2011 - doposud, Romana Hóta 2014 - doposud, Vanda Žurková 2014-2016, Jan Neudert 2017 – doposud, Denisa Pazderová 2018 - doposud. Za 19 let fungování klubu u nás pracovalo 14 pracovníků z toho jich je 5 stále v provozu.