O klubu PVC Blansko...

Co je nízkoprahový klub pro děti a mládež?

Klub je určen dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navazování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu v způsobu života. Cílem je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Poslání klubu PVC

Nízkoprahový klub PVC poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci z města Blanska a spádové oblasti.

 

Cílem NZDM je dětem a mládeži zabezpečit:

 • podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí
 • snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování
 • zvýšení sociálních schopností a dovedností
 • podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity
 • nezbytnou psychickou, fyzickou právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit

Co je nízkoprahovost

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se hlásí k principům poskytování sociálních služeb. Jako specifický další princip svého fungování definují princip nízkoprahovosti. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež realizují službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využit nabídky poskytovaných služeb.

 • zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny
 • pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost.
 • klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena s klientovým souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
 • pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
 • služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně.
 • provozní doba služby odpovídá potřebám klienta. Je otevřeno v době, kdy klient má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům.
 • Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.

 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko je členem České Asociace Streetwork a splňuje její standardy